پادکست

پادکست فن و فون برای کسانی که میخواهند علم و هنر مدیریت و رهبری خود و کسب و کار را سریع، کاربردی و سودمند یاد بگیرند، تهیه و تولید میشود
شعار این پادکست: یادگیری سریع، کاربردی و سودمند است.

آموزش تخصصی بوم مدل کسب و کار