آموزش تخصصی بوم مدل کسب و کار

آموزش تخصصی بوم مدل کسب و کار

فرم درخواست مصاحبه ورودی کلاس رایگان آموزش تخصصی بوم مدل کسب و کار به ارزش 20 میلیون تومان

فرم درخواست مصاحبه ورودی کلاس رایگان آموزش تخصصی بوم مدل کسب و کار به ارزش 20 میلیون تومان

5/5

امتیاز 5 از 5

دیدگاهتان را بنویسید

*” قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد