پادکست

پادکست فن و فون برای کسانی که میخواهند علم و هنر مدیریت و رهبری خود و کسب و کار را سریع، کاربردی و سودمند یاد بگیرند، تهیه و تولید میشود
شعار این پادکست: یادگیری سریع، کاربردی و سودمند است.

ایده یابی از طریق شکار فرصت ها

مجموعه پادکست های فن و فون